ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Institutul de Biologie București al Academiei Române organizează studii doctorale

 

 

PENTRU A PUTEA FI SUSȚINUTĂ, TEZA DE DOCTORAT TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CRITERIILE MINIMALE ÎN VIGOARE

 

 

ETAPE PRESUSȚINERE:

 

1. Se completează Cererea privind demararea procedurilor. Cererea în două exemplare în original, semnată de doctorand și de conducătorul tezei, trebuie  înregistrată  în IBB după care se  înregistrează și la registratura Academiei Române și se depune  la biroul doctorate (parter), la d-na Luisa Preda

 

2. După depunerea cererii la AR, trebuie  completat formularul Date verificare antiplagiat. Formularul în format electronic se trimite împreună cu teza (în format electronic) la d-nul Firicel Mone la adresa mone@acad.ro cu mențiunea în atentia domnului Firicel Mone. Codurile pentru domenii și specializări, se vor completa din documentele Domenii doctorat și Specializări doctorat

 

3. După emiterea raportului de similitudini (care conform Anexei 1, Capitolul II, art.4 (b) din Anexa la OMENCȘ Nr.3482/24.03.2016, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii tezei) – va fi trimis doctorandului pe e-mail de dl Mone - acesta este validat  de către conducătorul tezei prin completarea formularului de Rezolutie a conducatorului care se printează în 3 exemplare, se semnează de către conducător, se înregistrează în IBB și se depune la secretariatul științific al IBB; Rapoartele de similitudini în format electronic se vor trimite și secretarului științific al IBB la adresa silvia.grosu@ibiol.ro. La completarea formularului de Rezoluție a conducătorului se va respecta hotărârea Consiliului științific al IBB din 23.06.2017 prin care au fost stabilite pragurile de suspiciune pentru coeficienții de similituidine astfel:

·         Coeficientul de similitudine 1 trebuie să fie sub 30%

·         Coeficientul de similitudine 2 trebuie să fie sub 5%

 

4. După validarea raportului de similitudini se va completa Cererea pentru propunerea Comisiei de îndrumare și control, de către conducătorul de doctorat. Comisia trebuie sa fie constituită din trei membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate școlii doctorale sau  din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia, dar altele decat cele  care se vor propune  ca referenți oficiali pentru sustinerea publică a tezei. Propunerea pentru Comisia de îndrumare și control se înregistrează în  IBB se depune la secretariatul științific al IBB care o propune spre aprobare Consiliului Știintific al IBB

 

5. După aprobarea componenței Comisiei de îndrumare și control studentul doctorand completează, înregistrează în IBB și depune la secretariatul științific al IBB  o Cerere de presusținere a tezei de doctorat

 

6. După presustinerea tezei de doctorat (care poate fi și publică) și completarea Procesului verbal al presusținerii (2 exemplare în original, înregistrate în IBB și depuse la secretariatul științific)  se pot demara procedurile de susținere publică

 

 

ETAPE SUSȚINERE:

 

1. Teza de doctorat se depune la secretariatul științific al IBB în format tiparit - 2 exemplare - și în format electronic (pdf), împreună cu:

·         rezumatul tezei în limba română și engleză (câte un exemplar tiparit și în format electronic - pdf)

·          CV-ul doctorandului semnat și datat, de preferat în format European

·         referatul de apreciere al conducătorului de doctorat

2. Conducătorul de doctorat completează o Cerere cu propunerea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea  publică a tezei. Cererea se înregistrează în IBB și la Academia Română și se depune în două exemplare în original, împreună cu un exemplar original al Rezoluției conducătorului la biroul doctorate (parter), la d-na Luisa Preda. Conform prevederilor art.76 din H.G. Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctoratComisia de doctorat va fi formată din 5 membri: Președintele comisiei (directorul IBB), conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza, dintre care cel puțin 2 de la alte instituții din afara SCOSAAR. Referenții oficiali trebuie să fie diferiți față de membrii Comisiei de îndrumare și control. Membrii Comisiei de doctorat au titlul de doctor și cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate

3. După aprobarea comisiei, pe baza deciziei emise de către SCOSAAR secretarul științific al IBB emite și trimite adrese referenților oficiali în baza cărora aceștia vor elabora și trimite la secretariatul științific al IBB, referatele de evaluare a tezei, precum și CV-urile semnate și datate, în termen de 20 de zile de la primirea adresei

4. După primirea referatelor de evaluarea tezei din partea comisiei și numai dacă toate referatele sunt favorabile, studentul doctorand completează, înregistrează în IBB și depune în 2 exemplare originale, la secretariatul științific al IBB Cererea pentru fixarea datei de susținere. Cererea trebuie depusă cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Data pentru susținerea în ședință publică trebuie fixată cu minimum 30 de zile calendaristice după data la care a avut loc presusținerea. Dacă unul sau mai multe referate nu sunt favorabile, teza se restituie doctorandului, urmând ca  în termen de 30 zile, aceasta să revizuiască teza în conformitate cu observațiile din referatele de evaluare

5. Secretarul științific al IBB întocmește și afișează pe site-ul IBB, anunțul pentru susținerea publică  a tezei, cu minumum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Anunțul este însoțit de CV-ul doctorandului, CV-urile celor 5 membri ai Comisiei de doctorat precum și de rezumatul tezei în limba română și engleză

6. La susținerea publică a tezei studentul-doctorand are la dispoziție maximum 25-30 de minute pentru a prezenta rezultatele obținute în timpul stagiului doctoral. În decursul susținerii publice trebuie să aibă loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri care se consemnează într-un proces verbal

7. Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat, precum și a rapoartelor referenților oficiali, Comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Evaluarea  tezei și atribuirea calificativelor se  va face conform criteriilor în vigoare aprobate de Comisia de Biologie și Biochimie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

8. Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele Foarte  bine, Bine sau Satisfăcător, Comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU spre validare. CNATDCU după evaluarea dosarului, propune ministrului educației naționale acordarea sau neacordarea titlului de doctor

9. În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător Comisia de doctorat precizează elementele de conținut care urmează să fie revizuite în teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. Cea de-a doua susținere publică se va face cu aceeași Comisie de doctorat ca și la prima susținere. Dacă și la a doua  susținere publică se acordă calificativului Nesatisfăcător, titlul de doctor nu se acordă iar studentul-doctorand este exmatriculat

 

 

LISTA ACTELOR AFLATE IN DOSARUL Electronic:

 

a)      Copie scanată a actului de identitate

b)      Copie scanată a actului de naștere

c)      Copie scanată a certificatului de căsătorie

d)     CV-ul doctorandului, semnat și datat

e)      Decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat

f)       Contractul de studii universitare și actele adiționale (Planul de studii doctorale)

g)      Cererea doctorandului privind demararea procedurilor de evaluare de către comisia de îndrumare, semnată de doctorand, înregistrată la școala doctorală și avizată de conducătorul de doctorat

h)      Copie scanată după declarația semnată de doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 65 alin. (5) - (7) din codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011

i)        Un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat; prima pagină a raportului cuprinde mențiunea olografă „lucrarea nu conține elemente de plagiat”, numele conducătorului în clar și semnătura acestuia

j)        Referat preliminar susținerii publice a tezei, întocmit de școala doctorală și documente care atestă parcursul programului de studii (planul de studii, procese verbale examene și referate)

k)      Propunerea comisiei de susținere publică, formulată și semnată de conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul Științific al SCOSAAR

l)        CV-urile celor 5 membri ai comisiei de susținere publică

m)    Decizia de numire a comisiei de susținere publică eliberată de SCOSAAR

n)      Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat (înregistrată la Institutul coordonator cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere) formulată de doctorand și avizată de conducătorul de doctorat, de președinteșe comisiei de susținere  și de directorul departamentului

o)      Anunțul pentru susținerea publică (întocmit cu 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere)

p)      Adeverință privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei la biblioteca Institutului coordonator

q)      Rapoartele celor 3 referenți oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia (copii scanate sau documente semnate electronic)

r)       Referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat

s)       Avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei

t)       PV al susținerii publice și anexa cu întrebări și răspunsuri, inclusiv propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei (copie scanată sau document semnat electronic)

u)      Rezumatul tezei de doctorat

v)      Teza de doctorat și anexele

w)    Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale și copii ale publicațiilor

x)      Declarația doctorandului privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat

y)      Copii acte de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licență, foaie matricolă)

 

Dosarul electronic este însoțit de unul printat care conține:

Adresa de înaintare

Etichetă dosar

Chitanță de achitatre a taxei de susținere a tezei -  600 RON

OPIS documente incluse in dosar

Toate documentele a-y cu excepția punctului v care va fi înlocuit de un exemplar tipărit al tezei

 

 

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ELIBERĂRII DIPLOMEI DE DOCTOR ÎN Biologie

 

 

1.     Fișa personală a doctorandului

2.     Proces verbal al Comisiei de susținere publică a tezei cu rezultatul votării propunerii de acordare a titlului științific de doctor

3.     Referatul final de verificare a lucrărilor din care rezultă îndeplinirea cerințelor legale de susținere publică a tezei de doctorat

4.     Copie legalizată după certificatul de naștere

5.     Copie legalizata dupa certificatul de căsătorie

6.     Copie după Hotărârea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru conferirea titlului de doctor (pozitia ... din anexa .... privind Academia Română)

7.     Adresa oficială din partea Institutului de Biologie din care rezultă că doctorul în științe pentru care se solicită eliberarea diplomei nu are față de institut datorii materiale rezultate din desfășurarea activității de cercetare și învățământ pentru obținerea titlului științific de doctor în științe

8.     Copie după chitanța de plată a  a sumei de  ..... RON, reprezentând taxa pentru eliberarea diplomei de doctor (cv 15 Euro), în contul  Academiei Române,  RO86TREZ70020E330500XXXX, deschis la ATCP-MB , CF 4192472.

9.      Notă privind limba oficială de pregătire a doctoratului și titlul tezei de doctorat în limba romană și engleză

 

CERERI

 

1. Model Cerere de prelungire stagiu

2. Model Cerere perioada de gratie

3. Model Cerere retragere

4. Model Cerere schimbare titlu teza

 

FORMULARE EXAMENE / REFERATE

1. Cerere examen Etică

2. Proces verbal Etică

3. Cerere examen Metode

4. Proces verbal Metode

5. Cerere examen Biodiversitate

6. Proces verbal Biodiversitate

7. Cerere examen Biotehnologii

8. Proces verbal Biotehnologii

9. Cerere Proiect cercetare

10. Proces verbal Proiect cercetare

11. Cerere Raport cercetare

12. Proces verbal Raport cercetare

13. Catalog examen

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretarului științific Dr. Silvia Tudor (centrala: 021 2128640).


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/25/21