ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2022


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2021


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2021 / Obiective

Departamentul de Taxonomie, Ecologie şi Ocrotirea Naturii

Proiectul 1

Studiu ecologic al unor ecosisteme praticole din zona alpină și subalpină

 

2021-2025

RO1567-IBB01/2021

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2021: Evaluarea stării ecologice actuale a unor ecosisteme pastorale și inițierea monitorizării

 Obiective:

- Analiza indicatorilor biologici ai ecosistemelor praticole alpine

Identificarea si cuantificarea variabilelor de mediu biotice si abiotice 

- Corelarea indicatorilor biologici cu variabilele de mediu

Proiectul 2

Efecte potențiale asupra calității și cantității serviciilor oferite de sisteme acvatice aflate în diferite grade de antropizare

 

2021-2025

RO1567-IBB02/2021

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2021: Studiul biodiversității și funcționalității unor ecosisteme acvatice aflate sub influența diferitelor presiuni antropice (lacuri de pe salba Raului Colentina, lacul natural Snagov, etc)

 Obiective:

-        Stabilirea transectelor și a punctelor de prelevare relevante pentru studiu, fundamentată pe cercetări anterioare

- Caracterizarea unității hidrogeomorfologice (factori abiotici, fizico-chimici, climatici, hidrologici, etc).

- Evaluarea comunităților de producători primari (fitoplancon și macrofite acvatice)

- Evaluarea potențialului invaziv al macrofitelor acvatice

- Evaluarea comunităților de consumatori zooplanctonici

- Determinarea indicatorilor de sănătate microbiologici ai ecosistemelor studiate

- Determinarea activității enzimelor extracelulare ale comunității microbiene

Proiectul 3

Analiza şi evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2021

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2021: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

 Obiective:

-  Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologie la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

-   Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-  Realizarea hărților de distribuție pentru speciile studiate

Proiectul 4

Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

 

2018-2020

RO1567-IBB04/2020

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2021: Evaluarea presiunilor și identificarea amenințărilor pentru aprecierea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni plante, păsări și mamifere.

 Obiective:

-          Stabilirea parametrilor pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, păsări și mamifere

-          Studierea fenomenului de migrație la păsări

-          Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor în România

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2021

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2021: Implicarea unor microorganisme în modificarea biologică si biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Diversitatea microorganismelor şi a nevertebratelor din medii extreme, acvatice şi terestre: biogeografie şi adaptare

-          Utilizarea extremozimelor în biosensing şi biotehnologii

-          Izolarea şi caracterizarea unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Studiul unor metaboliţi produşi de bacteriile lactice, cu rol în modificarea substratului fermentat 

-          Activitatea de optimizare a procesului de bioreducere a ionilor metalici sub acţiunea bacteriilor acidofile

Departamentul de Biologia Dezvoltării

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2021

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2021: Diversificarea studiilor privind valorificarea metodologiilor de cultură in vitro la plante pentru conservarea pe termen mediu şi lung şi pentru aplicaţii biotehnologice de producere de nanoparticule şi metaboliţi de interes economic

 Obiective:

-  Caracterizarea citologică, morfologică şi a eficienţei regenerării in vitro la specii vegetale de interes conservativ şi economic

-   Evaluarea ultrastructurală şi biochimică a ţesuturilor/organelor ce sintetizează metaboliţi secundari (calusuri, rădăcini, gametofiţi)

-  Caracterizarea proceselor de sinteză a unor nanoparticule de metale nobile prin utilizarea extractelor vegetale

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2021

Dr. Anca Manole

Faza 2021: Evaluarea relevanței ecologice a unor biomarkeri morfologici  și structurali identificați la plante

 Obiective:

-          identificarea specificității unor biomarkeri morfologici  și structurali pentru decelarea unor factori de stres ecologic

-          estimarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor utilizând biomarkeri morfologici  și structurali


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2020


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2020 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2020

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2020: Utilizarea unor indicatori ecologici/biologici selectați pentru evaluarea ecosistemelor ripariene

 Obiective:

- Analiza indicatorilor din câteva tipuri de ecosisteme ripariene

- Cuplarea variabilelor de mediu abiotice cu indicatorii ecologici/biologici selectați

- Evaluarea ecosistemelor ripariene studiate

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2018-2020

RO1567-IBB02/2020

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2020: Evaluarea statusului ecologic al ecosistemelor acvatice  antropizate - salba de lacuri a râului Colentina - pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici determinați în perioada 2018 - 2019

Obiectiv: Studiu de caz al lacurilor studiate în vederea încadrării acestora în clase de calitate și grade de trofie pe baza parametrilor prevăzuți de legislația în vigoare

 

Proiectul 3

Analiza şi evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2020

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2020: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) şi Betula (plante superioare)

 Obiective:

-          Realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) şi Betula (plante superioare)

-      Completarea bazei de date pentru speciile  studiate

Proiectul 4

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2018-2020

RO1567-IBB04/2020

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2020: Evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere, precum și identificarea amenințărilor asupra acestora

 Obiective:

- Stabilirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere

- Studierea fenomenului de migrație la păsări.

  - Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2020

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2020: Relația unor microorganisme cu factorii fizico-chimici și efectul acesteia în procesul de modificare biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Impactul temperaturii și al compoziției substratului asupra creșterii unor bacterii lactice cu potențial biotehnologic

-          Cercetări privind caracteristicile biochimice ale bacterilor acidofile cu implicații ecologice în procese de bioremediere

-          Cercetări asupra unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Efectul unor factori fizico-chimici asupra unor microorganisme implicate în epurarea apelor uzate

-          Impactul raportului ionic asupra unor microorganisme izolate din medii saline/hipersaline și a activității lor hidrolitice extracelulare

-          Cercetări asupra unor microorganisme cu potențial de conversie a poluanților din industrie și agricultură

-          Extremofile și extremozime: de la adaptări moleculare la aplicații biotehnologice

-          Dinamica interacțiunilor dintre microorganisme și unii factori biotici și abiotici

Investigaţii privind microorganismele extrem halofile izolate din habitate hipersaline cu potențial biotehnologic

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2020

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2020: Sisteme in vitro la plante - abordări teoretice şi potential biotehnologic

 Obiective:

-          Potenţialul embriogenezei somatice ca biotehnologie de multiplicare in vitro la fitotaxoni de interes conservativ

-          Cercetări privind eco-fito-sinteza unor nanoparticule de metale nobile utilizând calusuri      vegetale

-          Studii privind metabolismul secundar în culturi in vitro la plante

Particularităţi ultrastructurale ale celulelor vegetale producătoare de metaboliţi secundari în   cultură in vitro

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2020

Dr. Anca Manole

Faza 2020: Evaluarea răspunsului plantelor la nivel  molecular sub influența unor factori de stres ecologic  

Obiectiv: Identificarea de biomarkeri moleculari utili în evaluarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/09/22